วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลราชสีห์กระทรวงมหาดไทยและพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย สำหรับตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครับบริจาคเงินสมทบ “กองทุนสาธารณกุศล ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย” โดยมีวัตถุประสงค์

(๑) เพื่อบำรุงพุทธศาสนาตามโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) ตำบลคลองเก้า อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วัด ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประมาณการร้อยละ ๘๒ ของรายได้สุทธิ

(๒) เพื่อใช้ในการสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยากมีปัญหาความเดือดร้อน ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ประมาณการร้อยละ ๑๗ ของรายได้สุทธิ

(๓) เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปและพระพุทธดำรงราชานุภาพ ที่จะนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ประมาณการร้อยละ ๑ ของรายได้สุทธิ