รายละเอียดพิธีพุทธาภิเษก

พิธีจารอักขระยันต์ลงแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นนาค

กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามีส่วนร่วมในพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย โดยนำแผ่น ทอง เงิน นาค ให้พระเกจิคณาจารย์ที่ประชาชนในจังหวัดเลื่อมใสศรัทธา ลงอักขระพร้อมอธิษฐานจิต เพื่อนำไปเป็นมวลสารในพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย (ตามรายชื่อแนบ)

พิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธมุณีประชานาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย
และหล่อราชสีห์กระทรวงมหาดไทย

ได้รับประทานพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ และพิธีเททองหล่อราชสีห์กระทรวงมหาดไทย

ได้รับประทานพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระเกศพระพุทธมุณีประชานาถพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประดิษฐานน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ และพิธีเททองหล่อราชสีห์กระทรวงมหาดไทย โดยมี พระคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิตร่วมในพิธีเททอง ดังนี้

๑. พระมงคลวโรปการ หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
๒. พระครูยติธรรมานุยุต หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม
๓. พระมงคลกิจโกศล หลวงปู่ฤษีตาไฟ วัดเทพหิรัญย์ จ.ชัยนาท
๔. พระราชสิทธิวราจารย์ หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก
๕. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

พิธีพุทธาภิเษก

จัดขึ้นในวันที่ ๙ เดือน ๙ ณ บริเวณลาน กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระเมตตาจาก พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระคณาจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต อีก ๕ รูป ได้แก่

๑. พระมงคลวโรปการ หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
๒. พระครูยติธรรมานุยุต หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม
๓. พระมงคลกิจโกศล หลวงปู่ฤษีตาไฟ วัดเทพหิรัญย์ จ.ชัยนาท
๔. พระราชสิทธิวราจารย์ หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก
๕. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม