รายละเอียดผู้จัดทำ

รายละเอียดผู้จัดทำ

คณะอนุกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี
ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

รายละเอียดที่อยู่ของการจัดสร้าง

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(ผู้จัดสร้างวัตถุมงคล)